kontakt:

Jiří Dobrovský, veršovánky a různé další textíky z mých si zápisků, mých názorů. O sociálních věcech píšící též pod přezdívkou Samuelson. Kontakt: JiriDobrovsky@email.cz

sobota 21. října 2017

ZLATÉ INFORMACE ZE SVĚTA NEBES

  národu Českému ( nejen ):

/ naposledy aktualizováno : (dle rejstříku dole pod čarou, posledních 10 úprav) /

♥♥
 
 
*** 
***  
 
***
 
♥♥

sociální sekce (odkazy, tipy):

 Šlo by to Lépe?..prosím? (článek s dotazy vládě a zákonodárcům České republiky)..podotýkám zde, že vládou Českou nyní aktuálně v roce 2018 proklamované mírné navyšování ,,minimální mzdy" a důchodů, nemění na skutečnostech, na jejich významu a skutečnostech, o kterých zde na tomto blogu a v něm uvedených odkazech naprosto vůbec nic, rovněž tak nemění nic na asociálních prvcích a s tím spjatých důsledcích Lidem Českým mnohým, jelikož matematicky toto vládou proklamované, slibované mírné navýšení od roku 2019 stejně nebude mít sociálně ekonomicky žádný dopad k Lepšímu v oblastech,  a v situacích Lidí mnohých Českých, o kterých zde, v tomto blogu a v odkazech zdejších souvisejících píši.

 

PÉČE O ČLOVĚKA

dle mezinárodně platného dokumentu:
,,Všeobecná deklarace Lidských práv OSN" a větší tato péče,
jakožto základ cesty zvané: PROSPERITA
jednotlivce, rodiny, rodin, státu, společnosti.
 
JE, MYSLÍM SI, JIŽ V NAŠÍ ZEMI ČESKÉ
CESTOU NAPROSTO ,, NEZBYTNOU" .
 
Na tomhle podloží,
,,Na péči o člověka" dle zmíněného dokumentu
,,Všeobecná deklarace Lidských práv OSN", a i na větší péči,
nechť postaví vláda státu České republiky současnost,
i budoucnost českého národa.
 
Neboť PROSPERITA
jednotlivce, rodiny, rodin, státu, společnosti,
ZAČÍNÁ U SRDCE .
 
( Toho jsem si všiml například ve Švýcarsku, a nejen tam ).
 
Například ve Švýcarsku, kde tamní obyvatelé, i jejich vláda, jak jsem si všiml, za doby mého tamního pobytu, toto pravidlo znají, a si jej s úspěchem a ve spokojenosti žijí.

Toto pravidlo, myslím si, se musí stát ústřední silou, pohánějící nejen tzv. ,,ekonomiku" školní, ale též ústřední silou veškerého dění ve společnosti, má-li společnost a lidé v ní se cítit, všichni vždy a za každých okolností, důstojnými Lidskými bytostmi. Všude a vždy dodržování tohoto pravidla, všude a vždy jeho si vyžadování jej dodržovat, má, myslím si sílu, a moc, uchránit společnost, národ, civilizaci, před jejím úpadkem z důvodů úpadku morálky.

A to nejen po vzoru států vyspělých ,,sociálně právních",
ale rovněž dle ,,Institutu sfér přikázání Božích", těch přirozených,
nikoli jen těch institucializovaných.

Toť přání mé, vůle má, a myslím si, i vůle Boží a andělská.


♥♥
 

  

Domovy, ústavy sociální péče, seznam dle google.cz

________________________________________________ _____________________________

Naposledy aktualizováno:
( 11.11.2017 grafika písma )
 
( 12.Listopadu.2017 přidán výše nový odkaz s názvem:
 ***
( 19.11.2017 přidán do příspěvku ,,Zlaté informace ze světa Nebes" text
s názvem ,,PÉČE O ČLOVĚKA )
***

21.11.2017:
( v článku: OISV ČR jsem přidal možnost recenzí spokojeností spotřebitelů odkazem na portál firmy.cz , s uvedením postupu )
    ***
22.11.2017:
( v článku s názvem: ,,Vzkaz, poselství Lidu, vládě..." jsem přidal odstavec s upozorněním a s dotazy ohledně exekutorem nezabavitelné peněžní hotovosti pouhých 6820,-Kč...!!! nyní aktuálně uzákoněno !!! Lidé sice z této částky mají na jídlo, ale z čeho mají zaplatit si svůj důstojný nájem BYTU ???...) Dle dokumentu ,,Všeobecná deklarace Lidských práv OSN"???
22.11.2017:
( přidal jsem k článku ,,Vzkaz, poselství Lidu, vládě..." část sdělení ministerstva práce a sociálních věcí ČR z dopisu mi jimi zaslaného, k výpisu jim z textu s názvem ,,Šlo by to lépe, prosím?" který jsem na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR zaslal dne 23.10.2017 ).
25.11.2017:
( přidal jsem na tuto stránku a do článku OISV odstavec s aktivní možností občana pro vyjádření pocitů, zkušeností, s úrovní služeb firem, a státní správy České republiky, dle platných zákonů )
***
26.11.2017
(přidal jsem na blog s názvem ,,OISV..."článek s názvem: ,,ROVNOST MUŽŮM V LÁSCE ŽEN"
***
8. prosince 2017
Na blog: ,,Na zamyšlení, politiků, zákonodárců, společnosti" jsem přidal článek s názvem

,,Profese exekutora, aneb ,,zlatý důl“ na neštěstí a zoufalství ?"
 ***
11.prosince 2017
Doplněn zde text článku: Stávající výše tzv. ,,exekutorem nezabavitelná částka ( z důchodu, i ze mzdy ) 
***
11.března 2018
Doplněn zde výše Link/odkaz na článek: ,,Příklady TROJJEDINOSTI"

***
11.března 2018
Doplněny na blog nové články, viz: ,,Žádám vládu České republiky..."

***
 
♥♥
VZKAZ, POSELSTVÍ LIDU, a nové vládě České republiky,
vzešlé z voleb a po volbách dne 21.10.2017:

DĚKUJI :-)

Děkuji Bohu, za výsledek parlamentních voleb ČR říjen 2017, jemuž jsem svěřil důvěru.
Jemu, Moudrému z nejmoudřejších, i andělům, kteří k nám přišli, celé procesí jich,
a s námi tu se všemi jsou.


***

( Článek ze dne: 21.10.2017 ):

Jiří Samuelson, 49let, s 12ti letou praxí finančního analytika, poradce pro korporátní a soukromou klientelu (můj osobní názor):

Milí mí spolubližní. V nadcházejícím čase je myslím si nezbytné, aby lidé spojili síly, a jednali ve jménu Boží Lásky.

V praxi to znamená, že základním podložím, na kterém lze stavět a budovat, následně i udržovat prosperitu, a spokojenost lidí, aby nám tady dobře všem bylo, hlavně, a zejména, je
,,naprosto nekompromisní dodržování všech dostupných platných lidskoprávních zákonů" ze strany státních zaměstnanců všech úrovní (což samozřejmě předpokládá jejich řádné a důkladné i dlouhodobé a průběžné proškolení a proškolování), také totéž mezi lidmi navzájem si. Tak, jak tomu je v zemích s vyspělou PROSPERITOU, tedy například ve Švýcarsku, Lichenštejnsku, v Rakousku, v zemích skandinávských.


>>Všeobecná deklarace Lidských práv OSN<<

Zde upozorňuji na to, že dokument ,,Všeobecná deklarace Lidských práv OSN" , je mnohem obsáhlejší v pojmech, nežli ,,Listina Lidských práv a svobod". Proto je zapotřebí, myslím, vycházet především v oblasti Lidskoprávní z dokumentu mezinárodního,
,,Všeobecná deklarace Lidských práv OSN" (dále též jen ,,deklarace") ,
aby skutečně k naplňování Lidských práv v naší zemi ČESKÉ docházelo, a aby Lidé smysluplně chápali význam jednotlivých ustanovení o Lidských právech. V dokumentu  ,,Listina Lidských práv a svobod"  (je součástí ústavy ČR) vše není v ní z ,,deklarace" obsažené, a tento dokument, Listina Lidských práv a svobod umonužňje vnímání textu takové, jako že Lidská práva jsou naplněna už když člověk dýchá, a má podmínky k tomu, aby dýchal. Tak tomu ale jistě není. Jak to doopravdy je, lze právě nalézt v dokumentu
,,Všeobecná deklarace Lidských práv OSN".
související odkazy:
50.výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv OSN - Václav Havel
Interaction: Všeobecná deklarace lidských odpovědností - Britské listy***
dále, pro srovnání rozdílu v textech, kde jsem shledal, že tuzemské i EU lidskoprávní tyto dokumenty dva níže, obsahově textem co do práv Lidí jsou, jak jsem si všiml,  chudší, méně přesné v některých detailech, (rozdílně od dokumentu ,,Všeobecná deklarace Lidských práv OSN") což může způsobovat rozdílné vnímání textů v těchto dvou dokumentech níže, zejména v oblasti sfér a dopadů sociálních  pro Lidi, a v oblasti práv Lidí v naší zemi České:
>>Listina lidských práv a svobod ČR<<
>>Listina lidských práv a svobod EU<<

A myslím si, že právě toto rozdílné vnímání pojetí lidskoprávních zákonů je příčinou toho, že v naší zemi České mnoho lidí aktuálně trpí chudobou, exekucemi, bezdomovectvím, m.j., neboť vláda, zákonodárci, státní zaměstnanci, a lidé většinově  neberou při svých rozhodováních a při svém žití v potaz dokument ,,Všeobecná deklarace Lidských práv a svobod OSN" ,
nýbrž dokument obsahově textem ,,chudší" , ,,Listina Lidských práv a svobod" .
V domění, že to stačí.

PROZATÍM. Ale NESTAČÍ TO !!
Proto doufám v brzkou nápravu věcí :-) ze strany kompetentních.. Lidí . 

Například: zatímco ,,Listina lidských práv a svobod" v článku 30 připouští možnost ,,hmotné nouze občana České republiky", ,,Všeobecná deklarace lidských práv OSN" ve svém textu tento pojem nejenže nezná, ale v jejím textu se můžeme dočíst pouze o pojmu práva na ,,důstojný život", v BYTĚ, atd...

dále: zatímco ,,Listina Lidských práv a svobod ČR" ustanovuje povinnost státu výpomoci člověku v hmotné nouzi přiměřeně pro zachování ,,základních podmínek života" (což  jak jsem se dočetl ve vyhledávačích internetových po zadání tohoto pojmu je:
Slunce, vzduch, kyslík, voda, potravní řetězec).

 Listina: ,,Všeobecná deklarace Lidských práv"
však jde dále ve svém znění  o právu člověka na zachovávání Lidské důstojnosti : 
 ( v úvodní části, v článku 01, článek 22, článek 25, článek 23/3, článek 25/01, ...například . 

***
Státní zaměstnanci všech sfér musí jít vzorem, v dodržování zákonů Lidskoprávních, učit se je znát, a systémově toto učení předat celé společnosti.

Česká společnost, Lidé, nechť se tyto zákony učí též znát, naučí se je znát, a vždy a všude nechť je vyžadují, a dodržují.

Jako v zemích s rozvinutou PROSPERITOU, jak uvádím výše.


***


Věnuji Vám, milí mí spolubližní zde tři ze svých uměleckých textů, verše s názvem:
(Které jsem pro nás všechny napsal pod svou přezdívkou ,,Dobrovský").


,, Svatý Václave", náš...


,,Vlci se smějí"ŽHAVÉ, STÁLÉ téma, tedy nejen dnešních dnů, pro radost, zdraví, krásu, lidí, země české, Čech, Moravy, i Slezské, jejích všech lidí, dětí, prostě obyvatel jejích, nyní hrdinů jejích... (Nejen jejích) V náručí jejím.( Ve Švýcarsku jej lidu dobře znalým, proto tam Lidé žijí mnohem spokojeněji, nežli v naší zemi České, si ) .,,O paní: Mzdě minimální"Píše se rok 2017: dialog paní té, Mzdy minimální, s dítětem... ( aktualizováno, doplněno dne 7.září 2017 )

***

Článek ,,ŠLO BY TO LÉPE, PROSÍM ?" (s dotazy vládě):

Článek: Šlo by to Lépe ?..prosím?

28.12.2017

*****************************

Milí čtenáři,

( píšu zde nyní smutný, velmi smutný příběh Českého národa, aktuální, jak jej vidím, vyjadřující můj osobní názor, avšak z velké části podložený mými vlastními zkušenostmi.

Žel si myslím, jako by neřešitelný, protože není vůle odpovědných lidí v této zemi, zákonodárců, vlád, toto změnit. Bojí se totiž asi: toho, že by jim národ ,,přerostl“ přes jejich kontrolu, bojí se také toho, co by na eventuální pozitivní změny v naší zemi řekli ti na západ od nás, sousedi Němečtí, bojí se asi taky toho, co by tomu řekli ,,v Bruselu“, ale jak jsem si všiml, bojí se asi také toho, co by tomu řekl ten, či onen člověk, nazývající se partajně ,,pravicový“ český. A tak jsou věci ve stavu, v jakém jsou, o kterých zde píšu. Ale myslím si, že DOBRO zvítězí. Jako v dobrých pohádkách.

Bůh s námi! )
Jiří Samuelson, 49let, s 12ti letou praxí finančního analytika, poradce pro korporátní a soukromou klientelu (můj osobní názor):

dnes bych se s Vámi chtěl podělit o ne příliš příjemné téma, dotýkající se celé naší společnosti, české.

Došel jsem si k názoru, že Český stát, tedy česká vládní politika se na venek tváří, jakožto politika ,,právního státu“, avšak ve skutečnosti je v naší zemi upozaděn dokument: ,,Všeobecná deklarace Lidských práv OSN“, ,,asociálně“ což má dlouhodobě, myslím, velmi neblahé dopady na mnoho Lidí, Čechů, na rodiny, jejich rozklad, na děti, na rozvedené většinou otce, nla Čechy, kterým ubyly síly, a nejsou zrovna při značné své síle, stali se slabšími, ať už z důvodů zdravotních, či z důvodů věku.

Přičem klíčovou institucí v tomto je, myslím si, nesoucí odpovědnost za legislativu, která toto vše níže dovoluje, a dle mého názoru ,,asociálně“ potlačuje jednotlivá ustanovení dokumentu: ,,Všeobecná deklarace Lidských práv OSN“ je instituce v naší zemi s názvem svým:

,,Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky“.

Toto ministerstvo, pokud tomu tak skutečně je, je tedy přímo zodpovědné za dodržování lidských práv v naší zemi České dle dokumentu: ,,Všeobecná deklarace Lidských práv OSN“. Toto ministerstvo zmíněné, zkratkou MPSV ČR nemá ve svém názvu pouze slovo ,,práce“, ale také ,,sociální věci“ s čímž jistě souvisí vše, o čem píšu v tomto textu, a velmi naléhavě nám všem, v naší zemi České. Argument o tom, že nejsou na toto peníze, je zcestný. Jelikož když by nebyl zcestný, pak by Česká republika tu deklaraci OSN zde zmíněnou nepodepsala, jako ji podepsaly státy ty, kde ji dodržují. Německo, Švýcarsko, Lichenštejnsko, Anglie, země Skandinávské, Rakousko.

Vše jsem po mnoho let, od roku 2012 korespondenčně se snažil vyřešit s institucemi:


Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,

Ministr pro Lidská práva ČR,

Ochránce práv ČR,

Liga Lidských práv ČR (na vědomí)

Helsinský výbor ČR (na vědomí)

Amnesty International ČR ( na vědomí )Avšak bez smysluplné jejich odpovědi.

Bez viditelných konstruktivních změn k Lepšímu.

Bez, myslím, akceptace práva, tedy dokumentu: ,,Všeobecná deklarace Lidských práv OSN“Z jednoho z dopisů odpovědních MPSV jsem však pochopil, že oni se řídí ustanoveními dokumentu: ,,Listina Lidských práv a svobod ČR“, avšak když jsem si porovnal tento dokument, s textem dokumentu ,,Všeobecná deklarace Lidských práv OSN“, byl jsem šokován tím, jak uboze chudý je vůčí této deklaraci OSN, text toho dokumentu českého. Přičemž však dokument ,,Všeobecná deklarace Lidských práv OSN“ je, jak jsem pochopil, dokumentem mezinárodním, nadřazeným svou působností činům, či nečinnostem vlád, dokumentům národním.

Níže uvádím asociální myslím, velmi závažné prvky v naší společnosti České, které se kdykoli mohou dotknout kohokoli z nás:

Článek ,,ŠLO BY TO LÉPE, PROSÍM ?" (s dotazy vládě):

( článek zde vyjadřuje můj osobní názor, podložený vesměs mou vlastní zkušeností, i na základě pozorování situací některých mých známých, například seniorů, ale i jiných lidí ).

V praxi to tedy, myslím, znamená například zejména vymýcení asociálních dosavadních fenoménů v naší zemi České (avšak nikoli tím, že se Lidé nechají napospas bez úprav zákonů) jako jsou tyto situace:


Statistiky uvádějí průměrnou mzdu.

A kolik Lidí v naší zemi České pracuje, musí pracovat, za mzdu oficiálně ,,minimální“ ?

To už nám statistiky neříkají, od instituce MPSV.

( Minimální mzda nyní ,,milostivě“ trošku bude zvýšena...já na to...to si snad dělají z národa českého Legraci??, ne? SORRY jako...)

Z minimální mzdy cca 9500,-Kč čistého ( cca 380 EUR ) sice si lze uhradit nájemné, avšak na živobytí (tedy na jídlo, ošacení, hygienu, a poplatky další, například cestovné, MHD, společenský život) už peníze člověku nepostačují, a to ani když čerpá stávající dávky sociální podpory, jako například ,,příspěvek na bydlení", jelikož tyto dávky jsou koncipovány tak, aby člověku zbyla dávka životního minima 3400,-Kč ( 136 EUR ), která mu na shora uvedené ,,živobytí", na DŮSTOJNÉ živobytí, prostě nepostačuje na celý kalendářní měsíc, na který je mu poskytnuta.

Takového člověka tudíž tato situace ,,katapultuje" do sféry, která se nazývá ,,sociální vyloučení" (což však, jak jsem si všiml, je pravděpodobně dle výkladových odkazů na internetu synonymum pro trestný čin ,,sociální segregace". I přes to, je tento stav mnoha lidí běžně v naší zemi akceptován.


(Tedy nevím, jak by stát za takovýchto okolností vláda ČR mohla vypořádat s péčí o imigranty, když vlastní domorodí čeští občané díky podle mně nedůstojně nízkým částkám příjmovým nemohou mnohdy důstojně žít, a žijí svůj život mnohdy dlouhá léta v podmínkách bezdomovectví, hůř, jak potulná zvířata.)


Stávající výše pro mne tzv. (NE),,existenčního minima ve výši 2400,-Kč" ( 96 EUR ) na kalendářní měsíc myslím katapultuje člověka, kterému je přiznáno, do sfér, jak jsem se osobně přesvědčil, přímo hororově asociálních, nedůstojných se všemi důsledky sociálního vyloučení (sociální segregace, viz informace k tomuto pojmu výše) s tím spjatých, navíc ve spojení s různě ,,kolabujícím systémem vyplácení dávek ostatních státní sociální podpory, za podpory různých naschválů úředníků, kteří mají v kompetenci jejich přiznávání a výplatu, a podobně, jak jsem se rovněž osobně přesvědčil, když jsem se ohledně hmotné nouze ,,doplatku na bydlení" odvolával 13 měsíců od února 2016, a korespondence dodnes není ukončena. Přičemž úředníci, tyto dávky sociální vyplácející sami opakovaně tvrdí, že dávky hmotné nouze jsou určeny ,,na přežití". Tedy nevím, jak má běžně člověk přežít, když se musí dovolávat správných výpočtů o dávce hmotné nouze po dobu 13ti měsíců, kdy doplatek na bydlení vůči nájmu úředníci celou dobu krátili o cca 40% nežli vše doplatili. A úředníci standartně si píší ve svých dopisech nyní, že nepochybili, že všechny lhůty dodrželi. Oni své lhůty dodrželi, ale člověku tiká čas, a jde mu v takové situaci o střechu nad hlavou, potažmo o zdraví, pokud by o ni přišel.

Když by minimální výše příjmů, zde vyjmenovaných, byla ve výši rovnající se nákladům na ,,důstojný život člověka", dle ,,Všeobecné deklarace Lidských práv", pak by nebylo nutné čerpat ,,dávky na přežití" hmotné nouze, a tyto dávky by klidně mohly být, myslím, zrušeny.

Stávající výše tzv. ,,životního minima ve výši 3400,-Kč" ( cca 136 EUR )na kalendářní měsíc, myslím, katapultuje člověka, kterému je přiznáno, do sfér, jak jsem se osobně přesvědčil, podobně jako částka tzv. ,,existenčního minima" přímo hororově asociálních, nedůstojných se všemi důsledky sociálního vyloučení (sociální segregace rovněž ) s tím spjatých, navíc ve spojení s různě ,,kolabujícím systémem vyplácení dávek ostatních státní sociální podpory České republiky, za podpory různých naschválů státních úředníků, kteří mají v kompetenci jejich přiznávání a výplatu, jak uvádím v předchozím odstavci, jelikož tyto dvě částky se od sebe svou výší příliš neliší.

Stávající výše tzv. ,,exekutorem nezabavitelná částka ( z důchodu, i ze mzdy ) ve výši 6128,-Kč maximálně 9tisíc korun" ( 245 – 360 EUR ) na kalendářní měsíc, myslím, katapultuje seniora, i kohokoli jiného, kterémukoli jinému člověku zaměstnanému, kterému je vyplacena a vyplácena po delší čas následně i několika, či mnoha měsíců po sobě jdoucích, z jeho obydlí, neboť v tu chvíli sice má peníze na kalendářní měsíc alespoň na jídlo, avšak nemá kde si jej připravit, protože mu nezbývají již peníze, ani koruna na nájemné v bytě důstojné, jak ukládá státům, i našemu, dokument ,,Všeobecná deklarace Lidských práv OSN". Přičemž samozřejmě v okamžiku s tím je spjato to, že přicházejí o všechny svoje věci, o nábytek, jelikož z bytu si jej odnést nikam nemohou, mohou si vzít tak leda tašku s pár svršky, co poberou do ruky.

Při současném počtu

4.800.000 exekucí, aktuálně vedených exekucí v naší zemi, jak uvádí web aktuálně.cz, toto může mít, a jistě má, naprosto fatální dopady pro mnoho lidí, potažmo na širší českou společnost, myslím, neboť, jak by tomu mohlo být jinak? Dle sdělení Rady seniorů ČR jsou 2% seniorů v exekuci, což znamená, že 50tisíc seniorů je takto ohroženo, a nevíme, kolik z nich tuto situaci reálně musí žít. (Přičemž v České zemi populačně žije cca 10 milionů obyvatel, z toho cca 2 miliony jsou děti, 2,5 milionu jsou senioři).

Sice se zároveň na webu www.aktualne.cz objevuje informace, že tento počet exekucí je veden proti cca 870 tisíc dlužníků, ale je zapotřebí si uvědomit, že tím, že je proti nim vedena exekuce, trpí celé jejich blízké i širší okolí. Znásobíme-li si tedy tento problém počtem osob, které jsou s dlužníky v sociálním, právním, nebo v jiném kontaktu, je zřejmé, že tento fenomén myslím, ve svých důsledcích, oslabuje chod státu. Tím však také může, myslím, být ohrožena i vnitřní bezpečnost české společnosti, jako takové, jelikož s tímto fenoménem, jak se můžete dočíst v tomto textu, souvisí také ve svých důsledcích, myslím, snižování porodnosti v naší zemi České. Další dopad s tím spojené, jako je například stárnutí populace, nebo příliv zvýšený zahraničních imigrantů, je, myslím zřejmý. Tento fenomén je tedy zapotřebí ,,vymýtit“, a před 20 Lety, myslím, bylo už pozdě.

Například v Kanadě prý mají, dle vyjádření jednoho mého známého Čecha, žijícího v Kanadě 30 Let, uzákoněno, že exekuce se po 6 Letech promlčují, a dlužník nic nedluží. Řekl mi, že tam, v Kanadě, nezná nikoho, kdo by byl exekučně pronásledován. A velmi se podivoval nad tím, když sem do naší země české v roce 2015 přijel, že tady nezná nikoho, kdo by buďto osobně, nebo někdo z jeho blízkých v exekuci nebyl.

Bezdomovců je v naší zemi, dle informace webu www.aktualne.cz z Letošního jara (rok 2017)

počet: 60 tisíc !Dle informací sociologů v Českém rozhlase jsou další stovky tisíc Lidí v naší zemi České přímo ohroženi ztrátou bydlení pod tíhou finanční tísně,


a další stovky tisíc Lidí jsou prý dle vyjádření těchto sociologů v ohrožení ztrátou domova z důvodů vedených exekucí. ( o příčinách tohoto všeho, souvisejícího s bezdomovectvím, píšu v tomto celém textu ).Stávající výše tzv. ,,exekutorem nezabavitelná částka ve výši 0,- Kč" ( ,,0" CZK ) na kalendářní měsíc, kdy tuto částku obdrží senior, či kdokoli jiný, zaměstnanec či podnikatel OSVČ ( Osoba samostatně výdělečně činná ), jemuž exekutor obstaví jeho bankovní účet, nikoli jeho důchod u České správy sociálního zabezpečení ČR spadající resortně pod Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, katapultuje seniora, či kohokoli jiného, komu je z jeho bankovního účtu, z důchodu, či z jiných příjmů tato NULA vyplacena a vyplácena po delší čas následně i několika, či mnoha měsíců po sobě jdoucích, nejen z jeho obydlí, neboť v tu chvíli nemá ani jednu korunu na kalendářní měsíc ani na jídlo, ani na žádný nájem, myslím, v naprostém rozporu s dokumentem

,,Všeobecná deklarace Lidských práv OSN, tedy toto tyto lidi v okamžiku katapultuje do sfér, jak jsem se osobně přesvědčil, přímo hororově asociálních, nedůstojných se všemi důsledky sociálního vyloučení s tím spjatých, navíc ve spojení s různě ,,kolabujícím systémem vyplácení dávek ostatních státní sociální podpory České republiky, za podpory různých naschválů úředníků, kteří mají v kompetenci jejich přiznávání a výplatu, do sfér BEZDOMOVECTVÍ, pokud nemají na koho se obrátit o pomoc z rodiny, přičemž samozřejmě v okamžiku s tím je spjato to, že přicházejí o všechny svoje věci, o nábytek, jelikož z bytu si jej odnést nikam nemohou, mohou si vzít tak leda tašku s pár svršky, co poberou do ruky. A jejich zdraví, těla, chřadnou, podmínkami bezdomovectví. Bezdomovců je dle statistik internetu v České republice v současnosti nejméně 60 tisíc. Při současném počtu 4 miliony 800 tisíc exekucí, aktuálně vedených exekucí v naší zemi, jak uvádí web www.aktualne.cz toto může mít, a jistě má, naprosto fatální dopady pro mnoho lidí, potažmo na širší českou společnost, myslím, neboť, jak by tomu mohlo být jinak? A osobně jsem si to prožil, přičemž jsem to málem nepřežil, jen díky pomoci Švýcarské vlády jsem přežil, a dobrých lidí.

***

V současnosti vláda České republiky avizuje, že bude navyšovat důchody. Když důchodce má nízký důchod, například 6700,- CZK ( cca 268 EUR ), a je mu na něj uvalena exekuce,

dostává 6300,- CZK (cca 252 EUR). Tedy aby mohl bydlet, evidentně mu musí být pomoženo ,,příspěvkem na bydlení", a i mnohdy ještě doplatkem na bydlení, tedy dávkou hmotné nouze.V případě však, že vláda navýší důchod, pak tento důchodce při současné výši nezabavitelné částky, bude dostávat stále stejnou, nebo jen procentuálně mírně zvýšenou částku 6300,- CZK (cca 252 původních nezabavitelných EUR jak to je v prosinci 2017). Zvýší se mu sice umořování splátky dluhu, avšak tento důchodce pak dostane o stejnou částku méně na příspěvku na bydlení a na doplatku na bydlení. Takovéto zvýšení důchodů tedy tyto důchodce opět zřejmě zcela jistě v důsledku může katapultovat z jejich obydlí, tedy je v podstatě zlikviduje z dosavadního důstojného života, pokud nedají chybějící částku dohromady na úhradu svého nájmu, což by bylo tím těžší, čím vyšší by zvýšení důchodů bylo. Nezabavitelnou částku z důchodu je proto zapotřebí současně se zvyšováním důchodů navýši Logicky, ustanovit rovněž ve výši nutných běžných příjmů potřebných na zajištení důstojného života jak zde uvádím, proto by myslím, tato čáska měla být nejméně 16500,- CZK (cca 660 EUR). Tak, aby si z ní důchodce mohl hradit běžný měsíční nájem bytu a důstojné ,,živobytí" jak je uvedeno výše.

Dle sdělení rady seniorů se exekuce ( v počtu 4.800.000)

v naší zemi dotýkají aktuálně 2 % seniorů ČR, což je v přepočtu v průměru 50 tisic seniorů.

Ale do skupiny takto ohrožených lidí patří jistě také invalidé.

Je nezbytné, aby na místě prvním byly dodržovány mezinárodní úmluvy o Lidskosti, o Lidské důstojnosti, o ochraně zdraví a životů Lidí, o Lidských právech,...a až na místě dalším teprve aby byl zájem o vymahatelnost případných pohledávek. Není možné, aby Lidé kvůli tomu, že někde dluží nějakou částku, byť se jedná o 1000,- CZK (cca 40 EUR), nebo o 200,- CZK (cca 8 EUR) kdy si exekutor naúčtuje téměř 9 tisíc korun CZK ( cca 360 EUR ) aby kvůli svému dluhu byl takto člověk, jak zde v jednotlivých bodech uvádím, v podstatě ,,odklizen" ze svého bytu, jedno kam, ať si jde třeba pod most, prostě není možné kvůli insolventnosti člověka z něho udělat ,,bezdomovce" například

Insolventnost, jek se píše podrobně na www.adikia.cz , není trestným činem, tedy s člověkem je zapotřebí zacházet jako s lidskou bytostí, DŮSTOJNĚ, a ne trestat lidi takto pro mně až hororově, bezdomovectvím, například, či sférami jinak nedůstojnými, které nejsou v souladu s dokumentem ,,Všeobecná deklarace Lidských práv OSN"..

Dále: v naší zemi České nyní exekutor prý může zabavit v bytě dlužníkovi, v podstatě témě ř co chce. Nikde není přesně definováno, co zabavit může, a co nikoli, tedy přesný výčet věcí, kromě ustanovení toho, že mu má v bytě ponechat věci. Takto se reálně tedy nutně stává, že si exekutor zabaví cokoli v bytě, když se mu zlíbí, může člověku ponechat věci nutné pro zachování životních podmínek (rčení toť dle ,,Listiny Lidských práv a svobod ČR“, nikoli však dle dokumentu jí nadřazenéhojak jsem pochopil, ,,Všeobecná deklarace Lidských práv OSN“) což dle vyhledávače internetového znamená: Slunce, Voda, kyslík, potravinový řetězec (poněkud hloupé, souhlasíte? Co se týká Lidské důstojnosti a Lidskosti v naší zemi?). Může tedy v podstatě exekutor ponechat dlužníkovi dle platných současných zákonů v bytě téměř holý byt, dle vlastního uvážení . To je podle mně forma barbarství.

K důstojnému životu. Pro jeho zachování, samozřejmě myslím patří v domácnosti: pračka, Lednička, potřebný počet stolů a stolků, postele, sedací soupravy, židle, křesla, kuchyňské vybavení, nádobí, příbory, mobilní telefony, počítače dle počtu v bytě žijících osob, skříně dle potřeby, komody, skříňky, poličky, deky, peřiny, polštáře, záclony, kuchyňské elektrické spotřebiče, myčka, sušička, oblečení dle vlastních potřeb osob, obuv dle vlastních otřeb osob s nábytkem pro jejich uskladnění důstojným, radio. Pokud tedy exekutor něco z tohoto člověku, dlužníkovi zabaví, pak jej, myslím, paralyzuje z důstojného života.

V jakém stavu chce Česká vláda mít, současná či budoucí národ Český ?

Zubožený, vychřadlý, utrápený ?

Nebo národ hrdý, sebevědomý, zdravý, úspěšný ?

V dnešní době každý ptřebuje počítač, a běžné vybavení domácnosti. Avšak exekutoři si však klidně Lidem berou, jak jsem četl, vše, u nich doma, což ale je zřejmě nezákonné, protože například v mobilech a v počítačích mohou mít své citlivé osobní údaje, data. I toto je zapotřebí opravit, ustanovit přesný seznam věcí v bytě, které exekutor nesmí zabavit, aby člověku zůstal zachován ,,důstojný život" dle dokumentu ,,Deklarace Lidských práv OSN. Ne, jak je tomu dosud, kdy exekutor musí v bytě ponechat ,,věci pro zachování životních podmínek bez určité konkrétní specifikace věcí", kdy je pouze na něm, zda ponechá dlužníkovi například pohovku, pračku, Ledničku, židle, postel, a podobně. Kde pak mají ti lidé a na čem sedět, na zemi, spát ??? Opravdu jsou případy, kdy si, jak jsem se dočetl, exekutor odnáší i základní vybavení domácnosti, například pohovku, a lidé pak musí tudíž sedět asi na zemi.

(Rovněž tak to, že nyní exekutor si může vniknout prý, jak jsem se dočetl, kamkoli, kde má byť jen indicii, že tam dlužník přebývá, což asi vyvolává strach lidí navazovat mezilidské vztahy mezi sebou, při tak vysokém počtu exekucí v naší zemi, navíc když si toto můžou lidé kdykoli připomínat například na pobočkách České pošty na jejich reklamním billboardu o rozměru cca A2 s titulkem. ,,Aby cizí problémy nezničily Váš život“. Kdo je cizí??? Ten, kdo je nám blízký tak, že si ho chceme pustit do rodiny, do bytu, do domu??? Takový člověk nám přece není cizí, ale jde o naší Lásku!!! Avšak, žel, mnoho Lidí takovou realitu žije. Přičemž na počátku byla snaha ,,to vše zvládnout, přežít“, u mnoha Lidí jistě, se domnívám.

Zatímco si zaměstnanci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR libují i politici nad tím, že jim vyjíždějí statistické údaje o tzv.,,minimální nezaměstnanosti“, 15% českého národa se zadlužuje spotřebitelskými úvěry na nákup dárků svým nejbižšším, dětem, samoživitelky dětem, jak říkal pán z myslím organizace ,,Člověk v tísni“. Pro mne je toto velmi smutná realita současnosti národa Českého, trvající už však po mnoho Let, kdy na straně druhé sledujeme v médiích naprosto amorální myslím si kauzy hospodářských deliktů od našich vládních představitelů a politiků, zákonodárců některých, kde částky tamní jsou pro běžného člověka astronomické, pohybující se v milionech, ba i asi v miliardách.

Je tedy myslím si, naprosto nezbytné, aby vláda země České, politici, zákonodárci, zaujmuli směrem k občanům postoj ,,úcty k člověku“, tedy úctu nejen k sobě, ale i ke každému občanovi země České, České republiky, a postavila prosperitu této země nikoli z větší části na přílivu imigrantů z celého světa zde pracujících, ale zejména na ,,péči o člověka“ na všech úrovních, domorodého, po vzoru vlády například Švýcarské, která se nechává vést, jak jsem si všiml při mém tamním pobytu, úspěšně k prosperitě své země, naprosto nekompromisně vždy a za každých okolností jednotlivými ustanoveními dokumentu ,,Všeobecná deklarace Lidských práv OSN“. Toto se musí stát základem, myslím, v naší zemi též, chceme-li mít prosperitu, nepotýkat se masově s exekutory jako národ, jak je tomu doposud při počtu 4.800.000 exekucí (dle informace webu aktuálně.cz z letošního jara), a hojně s fenoménem ,,bezdomovectví“. Ještě chci zde podotknout, že záchranný systém sociálních dávek, konkrétně dávky hmotné nouze například ,,doplatek na bydlení“ jak jsem si všiml, neplní řádně svou funkci, zejména díky přístupu státních úředníků, v nedávné minulosti jsem se o řádný výpočet ,,doplatku na bydlení“ odvolával neskutečných 13 měsíců za pomocí ochránkyně práv ČR, sociálních pracovníků, právníků, a korespondence dosud není uzavřena, byť peníze mi již stát za uvedené období po 13 měsících stát doplatil. Proto považuji takovýto ,,záchranný systém“ sociální za nespolehlivý ve chvíli, kdy jej člověk nezbytně a nutně potřebuje pro své přežití. Proto je nezbytné, aby tzv. ,,minimální částky příjmů“, o kterých se zmiňuji výše, byly nastaveny tak, aby z nich bylo možno si uhradit své náklady na důstojný život. Jedině spokojený občan může být zdravý, plný síly, a schopen být spokojeně užitečný společnosti. To jsem viděl ve Švýcarsku, a nejen tam. Prosperita jednotlivce, rodiny, státu, začíná ,,U SRDCE“. Teprve pak bude Českému národu dobře. A argumentu o tom, že na toto nejsou peníze z řad politiků, vlády nám, ať se na mně nikdo nezlobí, ale například člověku o kterém se ví, že je multimiliardářem, jako náš současný premiér například, nedávno minulý náš ministr financí, věřit nemůžu, nevěřím. A to ani v případě, že by to dali českému národu, nám, různě pocítit. Vím, že peněz je na světe tolik, jaká je úcta vlády k člověku, k nejen vlastnímu Lidu, ale zejména k vlastnímu Lidu. Podělil jsem se zde s Vámi o názory, o kterých jsem po více Let psal na instituce, jako Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je zřejmě ponejvíce za toto vše odpovědné, tedy za ustanovování těch minimálních příjmů, důchodů, částek nezabavitelných, jak píšu výše také asi, také jsem psal po dlouhý čas o těchto tématech na úřad ochránce práv ČR, mimo jiné.

Potíž další však je asi i v mentalitě Lidí Českých na rozdíl od Švýcarů. Ve Švýcarsku mají, co vím, dlouhodobě vyšší nezaměstnanost, ale Lidé tamní se s obdobnými zde uvedenými problémy ekonomicko sociálními nepotýkají, jelikož tam mají nastavenou částku existenční minimální pro občana svého ,,důstojnou“, ze které si zaplatí tamní občan důstojné bydlení jak uvádím, zdravou stravu formou švédských stolů v restauracích například, a zbyde mu i na dovolenou 10ti denní All inclusive na Malledivách například. Švýcaři jsou sice spořiví, ale rádi dají vydělat druhému různě spoluobčanovi. Češi naopak asi moc spořiví nejsou, jelikož nemají z čeho většinou si spořit dlouhodobě, a s tím souvisí to, že neradi dávají vydělat druhému člověku obvykle příliš rádi. U vlády a ministerských úředníků to začíná, no a řetězově se to následně zřejmě vine celou českou společností napříč generacemi, myslím. Češi, myslím si proto, by měli upustit od zvyku ,,Baťovské kultury“ tedy ,,Levnosti“ a nechuti platit si navzájem, jelikož to je, myslím si, cesta do sfér, kde nikdo nechce být. To však nemá nic společného s nadspotřebou, před kterou já osobně varuji s ohledem například na ekologii, i před nezdravým stravováním. Umírněnost a Láska k bližnímu svému, podpora Lidské tvořivosti a umění, péče o člověka ve všech sférách, vzájemná výpomoc každý dle svých možností a schopností, to je, myslím si, správná cesta. Bez zadlužovávání se. A s pochopením toho, že každý člověk má své dispozice být užitečný společnosti své individuální, nechtít od každého stejný výkon pod pohrůžkou reality v podstatě života asociálního. A státní úředníci nechť se chovají korektně, slušně, s důstojností směrem k občanům. Také je zajímavé pozorovat symboly, které mají jednotlivé státy, města, coby například jakožto svou ochranu. Zatímco Anglie má například na bráně svého Backhimhenského paláce krásné zlaté anděly, na bráně Pražského hradu se palicemi mydlí svalnatí muži. Mně připadá, jakoby zdejší lid český si vzájemně nepřál úspěch, prosperitu, ani vláda vlastní naše svému Lidu, a proto je, myslím si, situace v naší zemi, takováto. Když slýchám, či vídám v médiích dění ve vládních a politických kruzích, opravdu mi to připadá, ta scéna, dlouhodobě, jako když se muži, Lidé ve společnosti, mezi sebou různě ,,mydlí“ i když palice v rukách nemívají. Asi, možná, v boji o své přežití, nevím. A připadá mi, jako by při svém funkčním období na národ český téměř zcela tak nějak zapomínali, ti vládní, politici, ale i jiní státní zaměstnanci, a myslí hlavně na sebe v jakémsi poblouznění. I když asi mezi nimi jsou i tací, kteří to tak asi nemají. Jenže, Lidský život, jak vidím bývá celkem krátký, a lze jej různě antisociálně i asi zkracovat. Pár Let si člověk stěžuje, když jej potkají například sociální problémy z důvodů zdravotních, no a po nějakém čase jeho stěžování utichne, jelikož nikdo není nesmrtelný. Tak nějak mívám pocit, jako by toto bylo součástí zmíněných negativních procesů, jako by ti, kdož jsou za ně odpovědní, prostě nechávali čas a osud běžet svým tempem, svou vlastní cestou, i když slyší a vidí nespokojené Lidi, i ty zoufalé bezdomovce, různě, například, kde čas jim dokonává jistě své. Ať se na mně nikdo nezlobí, ale tzv. ,,noclehárny“ důstojnou střechou nad hlavou nejsou, jak píšu výše. Navíc..ráno se člověk může tam, ale také nemusí ve zdraví probudit, a se svými všemi věcmi, doklady, například. Ani pokoje, kde spolu musí bydlet dva či více lidí stejného pohlaví, či ubytovny téhož typu důstojnou střechou nad hlavou nejsou. Jelikož tam nelze žít život s partnerský s osobou druhého pohlaví, počít a vychovávat své děti. Z takových zařízení by děti byly odebrány zpravidla sociálními pracovníky a umístěny do dětských domovů, což se běžně děje, když člověk ztratí důstojnou střechu nad hlavou. Česká vláda má myslím si, mnoho práce, aby uvedla stav České země, jejích obyvatel, domorodých, i zde žijících jiných, do souladu s Láskou Boží. Je to její úkol, myslím. V souladu s ustanoveními dokumentu: ,,Všeobecná deklarace Lidských práv OSN“ a je při tom úplně jedno, jestli ten dokument je oficiálně v platnosti, či by případně kdy v budoucnu v platnosti nebyl, jde o kvalitu úrovně osobní morálky těch, kteří jsou za patřičnou legislativu a její kontrolu s postihy zodpovědní. ).

Nezabavitelná částka exekutorem musí být nastavena na takovou výši, ze které si občan bude s to žít dále důstojný život, (mít dál své důstojné samostatné bydlení v bytě, zdravou stravu, ošacení, hygienu, na cestovné dle potřeby, MHD, na léky, na poplatky u lékaře, na případné úhrady rehabilitací, terapeuta, či zubaře, na společenský život, tak, aby nebyl ,,sociálně vyloučen" (nezákonně ,,vysegregován") jelikož sociální systém dávek státní sociální podpory České republiky v těchto situacích je pro občana ,,nedostupný".

Neboť, jak se lze dočíst, poměrně odborně na stránkách www.adikia.cz , insolventnost není trestným činem, dle mezinárodních úmluv, a dle rozhodnutí mezinárodního soudu.

_____________________________________________________________________________

Co má dělat člověk, kterému exkutor v bytě při exekuci ponechá z jeho hotovosti pouhých minimálně zákonem ustanovených nezabavitelných 6820,- CZK ( cca 273 EUR ) (Šest tisíc osmset dvacet korun/dvojnásobek současného životního minima) ??? Má sice takovýto člověk z čeho si koupit jídlo, avšak nemá z čeho zaplatit svůj nájem bytu, takže jej opět takováto situace katapultuje do sfér možného vystěhování z bytu majitelem pro neplacení nájmu, či pro dluh na nájemném.

______________________________________________________________________________LIDSKOST a Lidská důstojnost musí být

v naší zemi České NA MÍSTĚ PRVNÍM.

Před sobeckými zájmy exekutorů, nadměrně zlatokopecky žijících na chudobě a zoufalství lidí, jak je tomu, dle mého názoru, doposud. I před případnou vymahatelností dluhu.

Zde, v odkaze/Linku zdejším níže, si můžete, doporučuji, pro ucelenější obraz situace k tomuto přečíst také článek s názorem politika, pana Fleishera:

odkaz/Link:

________________________________________________________________________________

Dostupné důstojné bydlení, to je pojem, kterému rozumím.

________________________________________________________________________________

Sociální bydlení se nedaří uvést v praxi, a na ulici mezi tím velmi útrpně pozvolna chřadnou Lidé, vím to z vlastní zkušenosti.

Sociální bydlení se, myslím si, nemůže podařit uvést v praxi už z důvodu podstaty povahy, za jakým účelem je tato iniciativa vedena. Lidé mají především BYDLET V BYTĚ důstojně. Dle ustanovení dokumentu ,,Všeobecná deklarace Lidských práv OSN" BEZPODMÍNEČNĚ. Zatímco naši Čeští zákonodárci a politici neustále chtějí mít asi občany pod kontrolou, pod dohledem, zejména v oblasti užívání životní síly, esence životní energie lidí. Mít nad nimi kontrolu.

Takovéto dle mého názoru smýšlení nemůže vést k úspěchu, protože jde o snahy, které jsou v rozporu s Boží Láskou.

Lidé mají svou přirozenou potřebu ,,být užiteční". Není zapotřebí nad nimi trvale bez ustání mít pomyslný ,,bič". To vede pouze k jejich ,,vyhoření", k vyčerpávání, bez užitečnosti, bez výkonnosti, bez smysluplnosti.

Sociální bydlení se nedaří, myslím, uvést v praxi, protože v podstatě ani ti úředníci s ním, s tímto pojmem, nesouzní, v jednotě, a mnozí se tak chovají k tomuto pojmu tak, že jej v podstatě ,,přehlížejí“. Prostě ,,to neřeší“.

________________________________________________________________________________

Minimální výše jakéhokoli příjmu, ze zde zmíněných, když systém dávek sociální podpory je různě v mnoha případech kolabující ve chvílích, kdy jej lidé nezbytně potřebují, jak jsem se osobně přesvědčil, jak uvádím výše, kdy ani sociální bydlení není plošně plně funkční, je zapotřebí nastavit na částku, ze které si občan je s to uhradit nájem důstojného bytu, a důstojné živobytí (bez jeho ,,sociální segregace"(což je nejspíš trestný čin dle ustanovení trestního zákoníku ČR i, myslím, dle mezinárodního trestního práva), jak tomu v mnoha případech u mnoha lidí bývá, (i dle médií a statistik dohledatelných na internetu v současnosti, už po mnoho Let), a tento stav je hojně nazýván ,,sociálním vyloučením".

Ještě chci zde zdůraznit, že případné sociální bydlení musí být v souladu s ustanoveními dokumentu ,,Všeobecná deklarace Lidských práv OSN", tedy musí jít o bydlení důstojné, v BYTĚ (aby v něm člověk mohl vychovávat své děti, vést případně řádný partnerský život, pokud chce, tedy samostatné, nikoli ve skupinách či po dvou hotelového typu s osobami stejného pohlaví ( pokud si to člověk výslovně nepřeje ). Jedině takové bydlení je bydlením pro člověka, pro Lidskou bytost, myslím si, důstojné.

Bůh je tady s námi, i s celým procesím andělů, kteří k nám přišli,
zůstanou tu s námi, ku pomoci nám. V to věřím.

PROSPERITA jednotlivce, páru (ať již sezdaného či nikoli), rodiny, státu, začíná myslím si

,,U SRDCE". To jsem viděl ve Švýcarsku, nejen tam.

________________________________________________________________________________

V současnosti je zvyk českých žen být tedy ve vztahu partnerském zpravidla s muži výkonnými, při penězích, zdravými, pohyblivými, silnými.


Jakmile se jen náznakem dozvědí, že muž má některý z výše uvedených potíží, odkliknou si jej svým prstem na displeji svého mobilu, a ,,loví dál“. Další, a další…

A co ty ženy, které by rády byly se svými milovanými muži, ale reálně jim to jejich ekonomicko-sociální situace prostě nedovoluje ?

Nemají snad takoví Lidé v naší zemi na Lásku ? Na to založit spolu spokojenou rodinu ?

Na to, vychovávat spolu spokojeně své děti ?

Toto vše, však, myslím, může mít, a nejspíše také mívá, má, v naší zemi České, dlouhodobé dopady, jelikož tyto situace zde jsou též dlouhodobě, v oblasti porodnosti Českého národa, respektive v jejím snižování, a s následkem samozřejmě i ,,stárnutí" populace národa Českého. Připomínám zde také údajný výrok pana ministra vnitra na jaře roku 2017, uvedený na webu seznam.cz tamním jedním redaktorem, o tom, že: ,,...Český národ vymírá, a populace je doplňována imigranty, tedy populace neklesá".

Jak tyto dopady vznikají v důsledcích zde uvedeného?

Například, myslím si, takhle:...
...A tak zde v naší zemi České máme mnoho mužů nespokojených s uspokojením vlastních potřeb v oblasti Lásky, o čemž svědčí například i skutečnost, že jedna žena na internetovém inzertním webu kde jsou inzeráty na seznámení se, jak jsem si všiml, mívá klidně i půl milionu návštěv mužů, za ne dlouhý čas, opačně však tento fenomén, tedy u žen směrem k můžům, není. Toto mi svědčí o tom, že velká část mužů už toto přestává zvládat psychicky.

(Prozatím vnímám situaci tuhle takovou, že tito osamělí muži, kterých se toto dotýká, zde uvedené, mají přijmout skutečnost, že žena pro ně prostě není k mání. A za daných okolnotí asi ani nebude. Tedy, aby si ušetřili zbytky své mužské energie brouzdáním se různě po inzerátech, a radši se šli prospat, například. Co to dále znamená? No, že tito muži, vzhledem ke své přirozené biologické sexuální potřebě si musí masturbovat kdesi v koutku. Pokud ovšem nejsou například hospitalizováni, nebo v kriminále jak se píše na webu www.adikia.cz například, nebo pokud nejsou na ulici coby bezdomovci, protože to pak nemají ani kde si to ,,udělat" například, a to už není ani případ pro psychiatry, ale pro ,,Chocholouška"asi, (psychiatr z českého filmu: ,,Jáchyme, hoď ho do stroje") nebo pro papouška Kakadu. Viděli jste takového osamělého papouška Kakadu v kleci? Po několika dnech, týdnech, si tak vytrhává peří své, zobáčkem svým, že při pohledu na něj máte pocit, že se díváte na vypelichanou trosku ptačí, naprosto nepochopitelně. I tací muži jsou mezi námi, vídám je docela často..padesátníci obvykle, chmurně oblečení, i tak vypadající, i kolem odpadků se pohybující, nebo pod mostem u Bulhara v Praze, po Lavičkách různě ležíc si... Chápu, že toto téma může Leckomu připadat jako tabu, ale tohle je realita mnohých Českých občanů, proto o ní zde píšu.

Ve Švýcarsku, například, už tohle Lidé pochopili, a zařídili se podle toho, aby tamní domorodí občané měli důstojný, spokojený život. Jak na vládní zákonodárné úrovni, tak i tamní obyvatelé, každý za sebe, a vůči všem, ve vzájemné úctě, to především. A v Lásce, jak jsem viděl tam na každém kroku, téměř).

 
No a jak jsem viděl na vlastní oči, psychiatrické ambulance, kliniky psychiatrické v naší zemi jsou kapacitně naplněné lidmi, jak se říká jedním příslovím, že ,,praskají ve švech“, tedy na maximum.

________________________________________________________________________________


Lidé se trápí, a s tím bývají spjaty i různé zdravotní obtíže. Což sice může být přínosem na dani do státní kasy z oblasti farmacie, avšak je otázkou, do jaké míry toto odpovídá vše zde uvedené Lidskosti, zákonům Lidskoprávním, ve svých důsledcích. Dokumentu ,,Všeobecná deklarace Lidských práv OSN“, ve jménu zdraví Lidí, národa Českého, ve jménu ,,ŽIVOTA“.

________________________________________________________________________________

Závěrem malé srovnání číselné:

Minimální mzda našich sousedů Němců, dle webu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR aktuálně: 8,5 EUR na hodinu, což je v přepočtu na českou pracovní dobu a koruny české,

cca 32 tisíc korun CZK ( cca  1300 EUR) . Za toto může Němec důstojně bydlet, mít důstojný život se vším všudy, i zdravou stravu, i případně dovolenou zahraniční.

Minimální mzda Česká: aktuálně cca 9500,- CZK (   380,- EUR )


Běžný podnájem garsoniery ( pro důstojný život ) v obou zemích: -320,- EUR

***

Minimální příjem státem zaručený Švýcarům, co vím,

(dle ,,Všeobecné deklarace Lidských práv OSN“):

v přepočtu na koruny: 47 tisíc korun měsíčně (CZK)

(tedy cca 2100,- ChFr měsíčně, neboli cca 1880,- EUR)existenční mnimum v České republice aktuálně: 2100,- CZK ( tedy cca 84,- EUR ).
 
________________________________________________________________________________

 
Komu se, prosím, toto, tato nynější, zde uvedená, současná realita česká,

národa Českého, Líbí ???


Mně tedy opravdu ne, a je mi z toho všeho moc, moc, moc smutno, i mi při pomyšlení na toto vše bývá celkově nevolno.Výše uvedené situace, České, myslím si, nejsou v souladu s textem dokumentu

,,Všeobecná deklarace Lidských práv OSN".Bůh je tady s námi, i s celým procesím andělů, kteří k nám přišli,
zůstanou tu s námi, ku pomoci nám.PROSPERITA jednotlivce, páru (ať již sezdaného či nikoli), rodiny, státu, začíná myslím si
,,U SRDCE". To jsem viděl ve Švýcarsku. 
***

Výpis z tohoto článku:,,ŠLO BY TO LÉPE, PROSÍM ?" (s dotazy vládě) jsem dne 23.10.2017 spolu s dalšími informacemi odeslal elektronicky na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Dne 22.11.2017 mi toto ministerstvo prostřednictvím pana ředitele odboru odvolání a správních činností nepojistných dávek, prý z pověření paní ministrině práce a sociálních věcí ČR sdělilo svým dopisem ze dne 15.Listopadu 2017 mimo jiné že: ,,...všechny moje postřehy či zkušenosti uvedené v předmětném elektronickém podání učiněném u ministerstva dne 23.10.2017 vzal tento pán (tedy ministerstvo) na vědomí.
Jaký, a kdy to bude mít pozitivní dopad na pozitivní změny v uvedených tématech dle jednotlivých odstavců článku, to v dopise uvedeno nebylo. Nezbývá prozatím tedy asi, nežli doufat, že brzy nastanou patřičné změny směrem k uvedení nápravě stavu věcí, příslušných zákonů, a celkově všech zde uvedených možných, avšak i je reálně lidmi v naší zemi České žitých situací.
  • Nežijeme zde v poušti ani na prérii, ale uprostřed společnosti lidí s infrastrukturou, s historií, architekturou, kterou k nám jezdí obdivovat celý svět. Nežijeme ani na periferii Evropy.
    Naše země Česká je SRDCEM Evropy. Tedy by k nám měli mít v zahraničí patřičnou úctu. Rovněž však, a to prvotně, naše vlastní vláda. Neboť jak dopadají těla těch, jejichž srdce jsou vyčerpávaná???
  • Takové tělo může i předčasně zemřít. Naopak, když je srdci dobře, tělo může vzkvétat.
 
♥♥ 

Další Linky/odkazy, články (ze života, k zamyšlení):

www.JiriSamuelson.blog.cz

***************
 
Článek (ze dne 26.10.2017 ):

EXISTENČNÍ MINIMUM

ve Švýcarsku
&
v zemi České

srovnání toho, jak lze z něho existovat, vyžít, přežít celý kalendářní měsíc:

Existenční minimum (jak se říká, dle neověřeného zdroje), tedy dle jedné mojí kamarádky, žijící přes 30 let ve Švýcarsku, která jej formou starobního důchodu prý pobírá (dokumenty jsem k tomu neviděl, ale nemám důvod jí nevěřit), činí 2100,-ChFr. V ČR je existenční minimum na počet jednotek měny podobné, tedy 2400,-Kč.
Ve Švýcarsku jsem žil také, nějaký čas, čtvrt roku, v roce 2013. A pamatuji si na tamní ceny.
Proto zde uvádím nyní srovnání, jak lze žít a vyžít z existenčního minima ve Švýcarsku, a jak u nás, v zemi České nyní. Pro představu, jak jsou v těchto dvou zemích naplňovány jednotlivá ustanovení dokumentu: ,,Všeobecná deklarace Lidských práv OSN":například jednou vzpomínkou na tamní dění, jako že například, co jsem tam viděl:
dodavatelé tamní si nezamykají své náklaďáky, když jdou se zbožím opodál, nebo když s paletovým vozíkem rozvážejí své zboží.
Řidič si v pohodě jde, klidně, a zase přijde, a ví, že své zboží v autě má netknuté. Takový řidič tam má plat kolem 6ti tisíc švýcarských franků. Nájem garsoniery tam stojí 900,- ChFr., oběd v restauraci například se švédským stolem 12,-ChFr., tričko bavlněné 20,-ChFr., kožené polobotky například 30,-ChFr., bunda zimní péřová 400,-ChFr., dovolená na Malledivách All Inclusive týdenní 700,-ChFr., tramvajenka MHD 3,-ChFr., bageta pečená 2,-ChFr suchá, káva ve značkové kavárně cappuchino 3dcl 6,-ChFr. s milým úsměvem personálu, mléko 1 litr 3,-ChFr., volání do ČR 60 minut 10ChFr. Přičemž existenční minimum na počet jednotek měny tam mají Švýcaři ve výši jako u nás, tedy 2100,-ChFr. (V ČR je to 2400 ). Z uvedeného je tedy zřejmé, že Švýcar ze svého existenčního minima naprosto v pohodě vyžije a ještě si může dovolit dovolenou na Malledivách týdenní All inclusive, zatímco našinec si z této částky (z tuzemského existenčního minima ve výši 2400,-Kč může dovolit, jak téměř denně vídám téměř všude kolem venku v Praze pouze být ohnutý v odpadkových kontejnerech a hledat si tam ošacení a potravu, jelikož toto z vlastní zkušenosti vím, že když jsem byl po mnoho měsíců na této částce závislý, tedy přesněji po dobu několika let,  ze zdravotních důvodů, kdy jsem neměl ani nemocenskou vyplácenu, ani invalidní důchod, tato částka mi postačovala na velmi chudou stravu, z čehož mám dosud zdravotní následky, jelikož tak se žít dlouhodobě prostě bez újmy na zdraví asi nedá. Navíc jsem si ji neměl ani kde připravit, jelikož jsem byl zároveň i bez přístřeší, tedy bezdomovec, jak se říká, tedy sociálně vyloučeným člověkem. Nebylo tehdy v mých silách po mnoho měsíců tu situaci změnit k lepšímu, moje tělo, zdraví, chřadlo, a Bůh mne z této situace zachránil až těsně před mou velmi útrpnou smrtí. Moje zdraví bylo již na následky bezdomovectví velmi poškozené, a psychicky jsem to už nezvládal. Je však také pravdou, že do popelnice, ani do odpadkového kontejneru, či do jakéhokoli odpadkového koše jsem si nikdy nesáhl, protože jsem se obával, nějakého možného svrabu od tamtud. Díky přátelům ve Švýcarsku, díky tamní vládě, a následně po té díky lékařům jsem to vše přežil. Žel vídám mnoho lidí, hledajících v současnosti něco v popelnici, vídám je si odtamtud přímo oblékat na sebe vyhozené oblečení například. Zpravidla se jedná o muže většinou kolem 50ti let, a starší, ale už jsem to viděl dělat i ženy, i občas muže mladší.

***************
 
 
***************


O sociálním vyloučení (segragaci):Sociální segregace (sociálním vyloučení), článek:O sociální segregaci (sociálním vyloučení), článek:O sociální segregaci (sociálním vyloučení), článek:O sociálním vyloučení (segragaci):Dále:

V naší zemi České nyní je dle webu aktuálně.cz vedeno 4 miliony 800 tisíc exekucí.

Stejný web uvádí počet lidí ve stavu ,,bezdomovectví: 60 tisíc (i ti jsou sociálně vyloučeni, vysegregováni.)
Níže uvedený článek v odkaze je prý dle MPSV vydán v rámci ,,prevence bezdomovectví“. Já k tomu však dodávám: ,,vždyť jde o setrvalý stav počtu bezdomovců v ČR, již po mnoho let, tak jakápak je toto tedy prevence???“ Připadá mi tedy, že tak nějak asi spíše ,,alibistická“.


Nutnost muset bydlet v ubytovnách, kde žije více mužů například pospolu na pokoji, na palandách, či v obdobných zařízeních, kde žijí lidé nedobrovolně pod tíhou například své sociální situace pospolu s více cizími lidmi stejného pohlaví, je asi dle mého názoru, jak jsem pochopil, segregace lidí dle ,,pohlaví“. Neboť oni by chtěli žít se ženami, mít možnost početí dětí a jejich výchovy. Což v takovýchto prostorách nelze, žít partnerským životem, jelikož ani sociální pracovníci by to asi nedovolili v takových podmínkách vychovávat děti. Nejspíš proto se v dokumentu ,,Všeobecná deklarace Lidských práv OSN“ píše, že Lidé mají bydlet důstojně v Bytě ! ! !

Ponechávám zde na zvážení případně čtenářů právníků, zda v níže uvedených řádcích výpisu z trestního zákoníku ČR shledávají souvislost s pojmy, o kterých zde výše píšu, zejména: ,,bezdomovectví v České zemi nyní, sociální vyloučení, sociální segregace a v souvisejících mých zdejších článcích a zde uvedených odkazech, jelikož si netroufám jako laik toto posuzovat: 

TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKOSTI, PROTI MÍRU A VÁLEČNÉ TRESTNÉ ČINY

dle trestního zákoníku ČR:

HLAVA XIII

Díl 1

Trestné činy proti lidskosti§ 400

Genocidium

(1) Kdo v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou, třídní nebo jinou podobnou skupinu lidí

a) uvede příslušníky takové skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit jejich úplné nebo částečné fyzické zničení,

b) provede opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí,

c) násilně převádí děti z jedné takové skupiny do druhé, nebo

d) způsobí příslušníkovi takové skupiny těžkou újmu na zdraví nebo smrt,

bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.


(2) Stejně bude potrestán, kdo k činu uvedeném v odstavci 1 veřejně podněcuje.

(3) Příprava je trestná.§ 401

Útok proti lidskosti

(1) Kdo se v rámci rozsáhlého nebo systematického útoku zaměřeného proti civilnímu obyvatelstvu dopustí

a) vyhlazování lidí,

b) zotročování,

c) deportace nebo násilného přesunu skupiny obyvatelstva,

d) znásilnění, sexuálního otroctví, vynucené prostituce, vynuceného těhotenství, vynucené sterilizace nebo jiné obdobné formy sexuálního násilí,

e) perzekuce skupiny obyvatelstva na politickém, rasovém, národnostním, etnickém, kulturním nebo náboženském základě, z důvodu pohlaví nebo z jiného podobného důvodu,

f) apartheidu nebo jiné podobné segregace nebo diskriminace,

g) zbavení osobní svobody, zavlečení na neznámé místo nebo jakéhokoli jiného omezení osobní svobody s následným nedobrovolným zmizením osob,

h) mučení,

i) vraždy, nebo

j) jiného nelidského činu obdobné povahy,

bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.

(2) Příprava je trestná.§ 402

Apartheid a diskriminace skupiny lidí

(1) Kdo uplatňuje apartheid nebo rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou nebo třídní segregaci nebo jinou podobnou diskriminaci skupiny lidí, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvanáct let.

(2) Odnětím svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,

a) uvrhne-li činem uvedeným v odstavci 1 takovou skupinu lidí do těžkých životních podmínek, nebo

b) vystaví-li takovým činem takovou skupinu lidí nelidskému nebo ponižujícímu zacházení.


(3) Příprava je trestná.§ 403

Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka

(1) Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.


(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobně účinným způsobem,

b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,

c) spáchá-li takový čin jako voják, nebo

d) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
 

(3) Příprava je trestná.§ 404

Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka

Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 403 odst. 1, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.§ 405


Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia


Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

***************
Článek (ze dne 28.10.2017 ):

EXEKUCE V ČESKÉ ZEMI NYNÍ

počet exekucí cca přede 2 roky: cca 1 milion
&

počet exekucí Letos, tedy v roce 2017: 4 miliony 800 tisíc
(dle webu aktuálně.cz)
Je toto znak prosperity ? Jak a kam dosavadní vlády vedly a dovedly český národ ?

Díky Bohu, že říjnové volby 2017 dopadly tak, jak dopadly.
Neboť změnu asi Bůh shledal již nevyhnutelnou. 

Kdy historicky země česká, národ český, pamatuje takovéto množství exekucí ve své zemi ???

Už přede dvěma roky jsem si, zcela náhodou, v občanské poradně, při řešení otázky poradenství v tomto směru všiml na webové stránce české exekutorské komory červeným písmem textu,
o 1 milionu exekucí v naší zemi, a že česká exekutorská komora toto považuje za alarmující stav. Letos, kdy web aktuálně.cz uvádí statistiku o tom, že v naší zemi je vedeno 4 milony 800 tisíc exekucí, již na stránkách české exekutorské komory jsem obdobný text s aktuálním počtem exekucí a o alarmujícím stavu nenašel. Zřejmě si již přivykli na tento stav, a mají exekutoři o živobytí myslím si zcela exklusívně tak postaráno. PROZATÍM. Ale nemusí tomu tak být na pořád. Podotýkám, že odměna exekutorovi z každé exekuce je zřejmě několikatisícová, tudíž zisky z tohoto, i jistě daně mohou být pro stát i pro exekutory samé, velmi lukrativní, jdoucí do desítek miliard, avšak jsou nikoli lukrativní pro českého občana, pro jeho soukromou kapsu jistě, si myslím. Takto vysoké odměny exekutorovi, však v zemích jiných nebývají, jak jsem si všiml v jedné ze srovnávacích tabulek, kterou mi poslala moje kamarádka k náhledu emailem ze Švýcarska.

***************  POCITY. ZKUŠENOSTI, S KVALITOU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:   
Občana, spotřebitele:

 *               FIRMY               * 

vyjádřit své hodnocení, pocity, zkušenosti s kvalitou poskytovaných služeb jakožto občan, je možno prvotně například zde:

webová stránka: Firmy . cz :

* www.firmy.cz *

( je nutno se přihlásit, zadat název firmy, případně i místo, a dole pod firmou lze psát, či upravovat svou stálou recenzi k firmě, nebo k její pobočce ) 

 ___________________________________
 

 *               STÁTNÍ SPRÁVA               *  

vyjádřit své hodnocení, pocity, zkušenosti s kvalitou poskytovaných služeb jakožto občan, je možno například zde:

webová stránka: Státní správa . cz :

* www.StatniSprava.cz *

( své vyjádření lze napsat nadřízenému pracovišti, nadřízené instituci, případně příslušnému ministerstvu, nebo také úřadu ochránce práv České republiky. Vyšší instancí pak bývají případně instituce například Evropské, mezinárodní ) 

 ___________________________________
 
 ***
článek:

8.12.2017

Profese exekutora, aneb ,,zlatý důl“ na neštěstí a zoufalství ?

Komu z tohoto pomyšlení se nedělá Lidsky ,,nevolno“ ? Mně tedy ano.DRANCOVÁNÍ KRÁSNÝCH VZTAHŮ,DRANCOVÁNÍ PŘÁTELSTVÍ,DRANCOVÁNÍ LÁSKY,ATMOSFÉRA STRACHU CELÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI NAVAZOVAT VZTAHY LÁSKYPLNÉToto vše umožňuje už po dlouhá léta zákon o exekutorech, který prý exekutorům dovoluje VTRHNOUT do jakéhokoli místa, kde mají byť jen ,,indicii“ o tom, že na tom místě český občan přebývá. Tedy nemusí tam být ani trvale, ani přechodně hlášen k pobytu.Ptám se zde, pokud je toto ustanovení zákona o exekutorech pravda, je toto před Bohem v pořádku ?Před Lidstvím ?Jak se můžeme dočíst na webu www.adikia.cz , dluh sám o sobě, tedy insolventnost, není trestným činem. A přesto se exekutor může ze zákona, ustanoveného nevím jakým tupcem vůči Lásce k bližním, takto k bližním svým chovat. A co horší, je na tom, že se skutečně našli lidé, kterým není proti jejich osobní Lidské vůli se na tomto podílet, a vzali si toto jako svou profesi. Jak asi vypadají city těchto lidí ? Myslím si, že city zde utrpěly.Jak k tomuto přijde dotyčná osoba, která jen a pouze si prožívá Lásku s druhým člověkem, byť zadluženým, v giga předluženém státě, navíc různě giga tunelovanému, jak se můžeme dočíst v médiích, kterýžto stát Česká republika nebyl dosud s to po 28 Let řádně své dluhy splácet ? A Českému občanovi tento stát prostřednictvím zmíněného zákona nedovoluje ani žít si normálně, Lidsky, Lásku, jelikož se ji z výše uvedených důvodů, jak jsem si všiml Lidé ve strachu bojí i byť jen navazovat, raději jsou, bývají, sami, tedy raději žijí ,,singl“ mnohdy jak jsem si všiml. Současný nově zvolený předseda vlády, a bývalý ministr financí opěvovaný za zisk ve státním rozpočtu ve výši cca 60 miliard jak panem prezidentem, tak jinými Lidmi některými, toto, ani vláda toto, ani zákonodárci, asi nějak řešit nechtějí.

Přičemž však málokdo tuší, že státy si mezi sebou dluhy různě v čase, byť i po delším čase, i odpouštějí.

Mně osobně však připadá takto nastavený zákon o exekutorech, kdy můžou zabavit téměř cokoli a kdekoli, kde mají indicii, že se dlužník zdržuje, jako BARBARSTVÍ, spadající do kategorie NEJHRUBŠÍHO KALIBRU.Ptám se, proč se český národ nechává takto ohlupovat lidmi, ustanovujícími takovéto podle mého názoru ,,zvrhlé a amorální“ chování směrem k Lásce, k mezilidsým vztahům, v zemi, kde nejvyšší představitelé České republiky, jsou dlouhodobě a prozatím marně dožadováni policií České republiky k trestnímu stíhání za hospodářskou trestnou činnost, například Evropských dotací, tedy v oblasti kriminality případné mezinárodní ?Jak však všichni víme, ve vládních kruzích České republiky toto není první a jediný případ, tedy trestní kauza hospodářská.Je však dobré si také uvědomit, na čem pan bývalý ministr financí, a současný předseda vlády získal své ovace za ,,údajný“ růst ekonomiky, a zisk státního rozpočtu ve výši cca 60ti miliard korun.

Čtěte, prosím, pozorně:

Cca 40ti miliardami se na tomto, jak jsem slyšel v médiích, podílí zisk z provozu kasín a loterie, tedy z mého pohledu v tomto odvětví nechávají zřejmě peníze i lidé tzv. ,,gemblersky závislí“. Do jaké míry je radost z takovýchto zisků státního rozpočtu ,,morální, či amorální“, ponechávám zde na vašem uvážení, milí čtenáři, milí mí spolubližní.

No a všimli jste si, jaký nárůst zadluženosti českých občanů, (tedy opěvovaný nárůst objemu úvěrů u bank českých občanů), se podílí na tomto zisku opěvovaném státním ?A to se zde nezmiňuji o meziročním obratu leasingových společností, a soukromých úvěrových společností.Všiml si někdo, že na tomto nárůstu objemu úvěrového obratu se pravděpodobně podílí z velké části nově dospívající generace???

Nově vystudovaní mladí ???

Kdy jejich otcové, ve věku cca 50let si řeší již, m.j. mnohdy velmi útrpnou svou sociální situaci?

Ti staří se již myslím, jen velmi neradi by zadlužoval, jakkoli.O co jde?

O práci s emocemi mladých, ze strany úvěrových společností. Mladí si kupují předražené byty, kde jejich cena je určena především tím, že si jae mohou získat v podstatě okamžitě na hypoteční úvěr. Skutečnou cenu pořizovací stavby zná jen její stavitel. Podle mne však hypotéky, a leasingy strojů a zařízení staveb, a výrobních prostředků, cenu značně navyšují, a navíc také ještě ty úroky.Jenže mladí lidé chtějí ,,hned“ žít, založit si rodinu, jezdit autem na výlety, pokud možno, všechno aby bylo ,,hned“. A tak dluhový a leasingový byznys stále ,,raketově“ asi roste, prozatím.

Spolu s ním, myslím zcela logicky, ruku v ruce následně i ,,byznys exekutorský“ o kterém se zde zmiňuji. Neboť statistiky dlouhodobé o tom, kolik dlužníků je schopno dostát dlouhodobě všem svým závazkům, hovoří jasně. Jelikož životní okolnosti, včetně zdraví, se lidem v čase mění.

A toto TOP manažeři jistě vědí, a s tím i zřejmě počítají, jsou jistě velmi dobře školení.Avšak, česká populace stárne, jak praví média. Je asi jen otázkou času, nežli tato bublina splaskne. Tedy, pokud ji nebudou trvale a dlouhodobě živit a přiživovat imigranti z celého světa, například.

Stále někdo věří v růst České ekonomiky ?

Já vidím stále větší, a větší zadluženost, a kolem mne mnoho lidí v ekonomických problémech, potažmo v problémech sociálních, kde však je prostor právě pro jak jsem již uvedl výše zmíněný ,,zlatý důl exekutorů“, kteří do státního rozpočtu, jak jsem si spočítal, ze svých odměn, které mnohdy mnohonásobně převyšují původní dluh, přispějí, zřejmě opět k radosti vládních kruhů opět dalšími desítkami miliard korun. Jelikož pro současníky vládní, jak vnímám, se opět jedná jen a pouze o další tzv. účetní příjmovou ,,položku“ na daních do státního rozpočtu.Kolik peněz ročně však stojí množství soudem stanovených exekucí, například na platech soudců ?

Když exekucí aktuálně vedených v naší zemi je nyní, jak uvádí web aktuálně.cz 4miliony 800tisíc ?Můžu Vám zde upřímně sdělit, že z uvedených zde čísel a informací mi dobře opravdu není, je mi moc smutno, a je mi nevolno. Ale považuji za důležité se s Vámi o své názory podělit. V zájmu nápravy věcí, co nejdříve, aby se nám zde všem hezky a dobře žilo, i našim dětem, i našim vnoučatům, a jejich dětem a vnoučatům, příštím generacím.Postavit svůj úspěch na vzestupné spirále dluhové národu českému..je toto morálně v pořádku ?Neříci to českému národu, ponechávat ho v iluzi, jak je vše super ?Já to tedy vše jak píšu výše, jako super ,,nevidím“.Všiml jsem si v prostorách poboček české pošty billbordové reklamy, odhaduji o rozměru formátu asi tak A2, s názvem:,,Aby cizí problémy nezničily Váš život“.Jde o placenou službu, kde si občan může zřejmě o druhém člověku nechat za poplatek vytisknout výpis o tom, kde případně má exekuce, a kolik je jich proti němu vedených. Za jeden list formátu A4, co si pamatuji, se zde platí asi tak 50,-Kč.

Do jaké míry je toto morálně vůči národu českému v pořádku, rovněž ponechávám na Vašem uvážení, milí mí spolubližní. Já se zamýšlím nad tím, kolik těch padesátikorun asi tak české poště meziročně, a tudíž státu na daních do státního rozpočtu, z této služby ,,přiteče“.Vidím jako žalostné, velmi žalostné to, že směr nastavený státem, o kterém zde píšu, ve mně vyvolává pocit, že tento směr není ku Lásce k bližnímu, k národu českému především, ale vyvolává toto vše ve mně pocity naopak takové, že souhrnně vídím tento směr, prozatím, jako čistě a ryze zaměřený na zlatokopeckém ruinování základních životních radostí českého občana.Avšak, nemusí tomu tak být napořád.Považoval jsem zde za důležité, podělit se s Vámi o svůj názor, s nadějí, že si článek přečtou ti ,,správní Lidé“, kterým záleží na blahu Českého národa, na jeho prosperitě, na jeho rozvíjení se, na jeho radosti ze života, kteří mají sílu, moc a vliv vše uvést do souladu s Láskou Boží. Aby se nám vše zde, jak píšu výše, hezky žilo:-)